Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Aktuálne  ~  Prejav ministra zahraničných vzťahov Kuby na VZ OSN

Kasafran
Zaslal: Po október 01, 2007 7:57 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 01 október 2007 Príspevky: 4 Bydlisko: Bratislava-Petržalka
Prejav ministra zahraničných vzťahov Kubánskej republiky Felipe Péreza Roqueho na všeobecnej rozprave 62. zasadania Valného zhromaždenia OSN, 26. septembra 2007 v New Yorku.

Vážený pán predseda,
ešte nikdy neboli také reálne nebezpečenstvá, ktoré hrozia ľudskému rodu, ešte nikdy neboli také zjavné porušovania medzinárodného práva, ktoré stále viac ohrozujú svetový mier a bezpečnosť; ešte nikdy nebola taká zjavná nerovnosť a vyčlenenie, ktorým trpia dve tretiny obyvateľov tejto planéty.
Skončiť s plytvaním a zbesilou spotrebou, propagovanou veľkými korporáciami a mocnými spoločnosťami malej skupiny vyspelých krajín, hýriacich na úkor večne zaostalých štátov, v ktorých živoria miliardy ľudí, je kľúčovou úlohou OSN. Na nedávnej schôdzi tohoto Valného zhromaždenia, ktorá sa konala na najvyššej úrovni, boli jasne dokázané katastrofálne dôsledky zrýchleného otepľovania atmosféry. Treba urýchlene konať! A práve morálnou a historickou zodpovednosťou a úlohou bohatých je postaviť sa na čelo tohoto úsilia.
Na druhej strane sú tu naše krajiny, samozrejme, patriace Juhu, ktoré sú obeťami neutíchajúceho hladu vyspelých, odjakživa bohatých krajín, po strategických surovinách. Dobyvačné vojny, prehlásenia a aplikácie doktrín opierajúcich sa o preventívnu vojnu, v ktorej sa nevylučuje ani použitie atómových zbraní, dokonca ani v prípadoch, ak napadnutá krajina také zbrane nevlastní, ako tiež toľkokrát opakované zámienky - vojna proti terorizmu, propaganda zavádzania tzv. demokracie alebo zmeny režimu v krajinách jednostranne kvalifikovaných ako lotrovské, sú tou najväčšou hrozbou pre svetový mier a bezpečnosť.
Na dennom poriadku sú tu nelegálne agresie a vojenské okupácie krajín, ktoré sú v protiklade s medzinárodným právom a princípmi Charty OSN, bombardovanie civilov a mučenia. S falošným ospravedlňovaním, že chcú zaviesť slobodu a demokraciu, snažia sa drancovať prírodné zdroje tretieho sveta a mať pod kontrolou oblasti s narastajúcim geostrategickým významom. Toto je – a nie niečo iné – cieľom na imperiálne ovládanie sveta. Aby sa stali najmocnejšou vojenskou veľmocou neváhajú použiť ani „oheň a krv“.
Ani ich nenapadne rešpektovať medzinárodné vzťahy na princípoch solidarity, sociálnej spravodlivosti, rovnosti a práva na rozvoj pre všetkých; bez štipky hanby hodnotia jednotlivé krajiny, uvaľujú jednostranné blokády, hrozia agresiou, používajú vydieranie a nátlak.
Ak niektorý malý štát si bráni právo na nezávislosť, tak ho obvinia z lotrovstva; ak veľmoc napadne cudzí štát, hovoria tomu, že ho chcú oslobodiť. Bojovník proti zahraničnému agresorovi je podľa nich terorista a vojak – agresor, je bojovníkom za slobodu. Je to vojna sprostredkovaná, založená na klamstvách, je to tyrania jednej filozofie v globalizovanom svete.
Namiesto toho, aby sa pokročilo v celkovom odzbrojovaní, včítane jadrových zbraní, o čo desiatky rokov žiada Hnutie nezúčastnených krajín, rastie zbrojenie a plytvanie zdrojmi pri vývoji nových zbraní a vojenských systémov; za financie, ktoré idú do zbrojenia, by sa vyriešili problémy, ktoré prinášajú svetu klimatické zmeny a následky chudoby a migrácie.
Politizovaním a selektívnosťou sa snažia zabrániť materializovaniu princípu z Dohody o nerozširovaní nukleárnych zbraní, ktorý hovorí, že národy majú právo na rozvoj atómovej energie na mierové účely. Kým jedným hrozia vojnou a zničením, svojmu agresívnemu spojencovi dovolia, aby používal stovky nukleárnych zbraní, ktoré mu dokonca pomáhajú modernizovať.
Koľko ešte musí prejsť času a koľko je ešte treba obetí, aby vojnoví jastraby pochopili, že zbrane nevyriešia vážne proplémy ľudstva.
V dnešný deň je dobré si pripomenúť slová prezidenta Fidela Castra, ktoré predniesol na tomto Valnom zhromaždení v roku 1979:
„Povedzme zbohom zbraniam – povedal Fidel – a venujme sa civilizovane najväčším problémom dnešnej doby. Je to úloha a svätá povinnosť všetkých štátnikov na svete. Okrem toho je to nevyhnutná podmienka, aby ľudstvo prežilo“

Vážený pán predseda,
nepokročili sme v plnení cieľov Milénia a takisto ani v rozhodnutiach prijatých na veľkých konferenciách OSN v poslednom desaťročí.
Chudoba sa nezmenšuje. Rastie nerovnosť medzi krajinami a v nich: 1,1 miliardy ľudí nemá prístup ku pitnej vode; 2,6 miliardy nemá sanitárne služby; viac ako 800 miliónov je na svete analfabetov a 115 miliónov detí nenavštevuje základnú školu; 850 miliónov trpí denne hladom. 1% najbohatších ľudí na svete vlastní 40% bohatstva, kým 50% svetovej populácie nemá ani 1%.
Toto všetko sa deje vo svete, v ktorom sa dávajú bilióny na zbrojenie a na komerčnú propagandu.
Takmer miliarda ľudí žijúcich vo vyspelých štátoch spotrebuje približne polovicu svetovej výroby energie, kým dve miliardy nepoznajú dosiaľ elektrinu.
Toto je svet, aký chceme? Toto je budúcnosť, s ktorou máme byť spokoní? Máme alebo nie, právo bojovať za zmenu tejto situácie? Máme, či nie, bojovať, aby bol svet lepší?
Prečo sa plytvá s takými úžasnými zdrojmi v priemysle určenom na zabíjanie? Prečo sa tieto prostriedky nedávajú na záchranu životov? Prečo sa nestavajú školy - namiesto nukleárnych ponoriek, namiesto obrnených vozov - séra a namiesto bombardérov - potraviny? Prečo sa nepodporuje výskum liekov proti AIDSu, malárii a tuberkulóze - namiesto protiraketových štítov? Prečo sa nevypovie vojna chudobe a nie chudobným?
Aj napriek tomu, že na splnenie vytýčených cieľov Milénia je treba len 150 miliárd USD, pokrytecky vyhlasujú, že na ne chýbajú zdroje. Klamstvo! Peňazí je dosť, čo ale chýba, tak to je politická vôľa, etika a skutočná snaha tých, ktorí prijímajú rozhodnutia.
Nech sa už konečne plní záväzok - venovať 0,7% HDP do fondu oficiálnej pomoci na rozvoj. Bolo by to o 141 miliárd dolárov viac ako doteraz. Vrcholom simulantstva je, že teraz začali pripočítavať do donácií nezaplatiteľný dlh rozvojových štátov, čím umelo narastá suma ich príspevkov do fondu.
Nech sa zruší zahraničný dlh, ktorý naše štáty už viackrát zaplatili. Znamenalo by to pre rozvoj viac ako 400 miliárd, ktoré dnes idú na platenie dlhu, ktorý sa nikdy nezlikviduje a ktorý stále rastie.
Nech sa príjmu závery z rokovaní v Dohe, týkajúce sa rozvoja a nech sa eliminujú dotácie do poľnohospodárstva vyspelých krajín – suma 300 miliárd - čo by umožnilo, aby sa tieto peniaze použili na zlepšenie situácie vidieckej chudoby, na potraviny a na zabezpečenie spravodlivých vývozných cien zo zaostalých štátov.
Nech sa nám uzná právo na rozvoj. Nech sa nám zaručí naše právo na prístup na trhy, prístup ku patentom a technológiám, ktoré sú dnes vyslovene majetkom mocných. Nech sa pomôže našim krajinám formovať profesionálov a vedcov a nech nám nekradnú talenty!
My, nezúčastnené krajiny, nepotrebujeme almužny - potrebujeme a žiadame spravodlivosť!
Nech sa rešpektuje naše právo na kultúrnu rôznorodosť a na zachovanie nášho národného bohatstva, našich symbolov a mentality. Na tejto výzve sa zhodli všetci zástupcovia členských štátov Hnutia nezávislých krajín na ministerskej schôdzi o ľudských právach a kultúrnej rôznorodosti, ktorá sa konala prednedávnom v Teheráne.

Vážený pán predseda,
Hnutie nezávislých krajín chce, aby OSN bola demokratickejšia a transparentnejšia, aby Valné zhromaždenie plnilo také povinnosti a malo takú moc, aká mu prislúcha.
Potrebujeme OSN s takou Bezpečnostnou radou, ktorá sa bude riadiť podľa mandátu, o ktorom hovorí jej zakladajúci dokument, bez poškodenia a zasahovania do právomocí iných inštitúcii systému. Chceme mať takú rozšírenú Bezpečnostnú radu, ktorá by počtom členov zodpovedala terajšiemu zloženiu OSN, v ktorej rozvojové štáty tvoria väčšinu. Bezpečnostnú radu, ktorá radikálne zreformuje svoje metódy práce, aby bola transparentná a aby k jej prácam mali prístup všetky členské štáty.
Sme za takú OSN, ktorá bude, tak ako je to zakotvené v Charte, rešpektovať viacstrannosť a jej rozhodnutia budú záväzné, pretože len tak sa zabezpečí, že obsiahne a bude riešiť všetky aktuálne problémy.
Potrebujeme Radu pre ľudské práva, ktorá nedovolí, aby sa zopakovali chyby bývalej Komisie pre ľudské práva. Radu, ktorá bude v praxi uplatňovať princíp, že ľudské práva platia pre všetkých, že su nedeliteľné a vzájomne prepojené. Radu, ktorá urobí koniec selektívnosti a dvojitému metru. Členské krajiny nášho Hnutia sa rozhodne stavajú proti nenáležitej manipulácii niektorých mocných, ktorí, rozčarovaní z toho, že nedosiahli svoje ciele, usilujú o znovuotvorenie a prediskutovanie dohody, ku ktorej došlo po náročnom procese, v ktorom sa formovala terajšia Rada.
Nezúčastnené štáty neprestanú brániť svoje požiadavky, na základe ktorých vzniklo Hnutie a ktoré sú veľmi podobné požiadavkám a princípom OSN. Budeme podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi národmi, založený na princípoch rešpektovania zvrchovanosti, rovnakých práv a slobodného sebaurčenia národov.
Aj naďalej budeme na strane skúšaného a hrdinského palestínskeho národa a jeho boja za samostatný štát s hlavným mestom - Východným Jeruzalemom. Naďalej budeme odsudzovať genocídu vedenú proti tomuto národu.
Aj naďalej budeme hlásať právo Portorikáncov na zvrchovanosť a nezávislosť.
My, nezúčastnené štáty, tvoríme takmer dve tretiny členov OSN, a preto naše požiadavky nemôžu byť nepovšimnuté a naše záujmy ignorované. Zostaneme jednotní a budeme sa vzájomne podporovať pri ochrane našich práv. Dokážeme, aby náš hlas bol vypočutý.

Vážený pán predseda,
doteraz som hovoril ako predseda hnutia nezúčastnených krajín, ibaže včerajšie škandalózne a grobiánske vystúpenie prezidenta USA v tejto sále ma núti, aby som predniesol niektoré slová v mene Kuby.
Prezident Bush, svojím vulgárnym a arogantným prejavom, urazil a vyhrážal sa najmenej desiatke štátov; rozdal jednoznačné a autoritatívne príkazy Valnému zhromaždeniu; dovolil si - s nevídanou nadradennosťou v tejto sále – kvalifikovať a hodnotiť takých dvadsať štátov.
Bolo to jedno hanebné divadlo. Delírium tremens svetového žandára. Opojenosť z imperiálnej moci, okorená absolútnou priemernosťou a cynizmom tých, ktorí hrozia vojnami, ale sami v nich nevystavia nebezpečenstvu svoje životy.
Prezident USA nemá žiadne právo, aby rozhodoval o inej zemi na tejto planéte. To, že disponuje mocnými zbraňami ešte neznamená, že má právo zasahovať do práv 191 národov, ktoré tu zastupujeme.
Neradno podceňovať rozhodnutie a odvahu národov, keď bojujú za svoje práva! Veď konečne, dôležitá nie je sila kanónov, ale spravodlivosť ideí, za ktoré sa bojuje. Bojachtivý a hrozbymetajúci prezident by to už mal dávno vedieť.
Zvrchovaná rovnocennosť všetkých štátov a nie „zmena režimu“. Úcta suverenite a nie jednostranné hodnotenia, ako sa kto chová. Rešpektovanie medzinárodného práva, ale nie blokády a nelegálne vojny!
Prezident Bush hovoril o demokracii, ibaže všetci vieme, že klame. Sám sa dostal na prezidentský stolec podvodom a klamstvom. Keby sa to nestalo, boli by sme včera ušetrení pred jeho výstupom a počúvali by sme Alberta Gora, čo on hovorí o klimatických zmenách a o ohrození nášho druhu. Okrem toho si spomíname, ako Bush bez okolkov podporil štátny prevrat proti prezidentovi Venezuely a jej ústave.
Hovoril o mieri, lenže my vieme, že klame. Pamätáme si, ako sa vyhrážal viac ako 60 krajiním, ktoré nazval „tmavými kútmi planéty“, že ich vygumuje z mapy sveta v preventívnych a prekvapivých vojnách. Bush je zaujímavým bojovníkom, ktorý z tylu vydáva rozkazy na zabíjanie mladých Američanov tisíce kilometrov od vlasti.
Hovoril o ľudských právach, ibaže vieme, že klame. Je zodpovedný za smrť viac ako 600 tisíc civilov v Iraku; za to, že povolil mučenie vo väzení na námornej základni Guantánamo a v Abú Ghraib; vieme, že je spoluúčastný na únosoch a zmiznutiach ľudí, na tajných preletoch lietadiel CIA a na tajných väzniciach.
Hovoril o boji proti terorizmu, ibaže vieme, že klame. Zaručil úplnú beztrestnosť najodpornejším teroristickým skupinám, ktoré vykonávali kruté zločiny z Miami proti Kube.
Prezident Bush znovu zaútočil na Radu pre ľudské práva. Krváca z rán; chrčí jeho nemohúcnosť. Trápi ho hanba , že za jeho prezidentovania sa nemôžu USA ani len uchádzať za jej člena, pretože voľby sú tajné. Zato ale Kuba bola zvolená za zakladajúceho člena - podporená viac ako dvomi tretinami hlasov!
Hovoril o spolupráci, rozvoji a prosperite ostatného sveta, ibaže vieme, že klame. Bol tým najväčším egoistom a nezodpovedným politikom, akého poznáme. Pre svet, v ktorom ročne zomrie na liečiteľné nemoci 10 miliónov detí mladších ako 5 rokov, jeho včerajšie úbohé demagogické návrhy boli zlým žartom.
Prezident Bush nemá ani morálne právo, ani autoritu, aby niekoho súdil. Mal by sa zodpovedať pred svetom zo svojich zločinov!

Vážené Excelencie,
existujú hranice pre aroganciu a pokrytectvo. Existujú hranice pre klamstvo a vydieranie. Kuba odmieta a odsudzuje každé klamstvo prednesené včera prezidentom USA.

Pán predseda,
Kuba je povďačná za solidaritu, ktorú jej preukázalo Valné zhromaždenie v jej boji proti blokáde a agresiám, ktorým musela odporovať takmer 50 rokov. Zvlášť chcem poďakovať prezidentovi Nikaraguy pánovi Danielovi Ortegovi za jeho slová, ktoré tu predniesol včera, ako aj všetkým tým, ktorí zdvihli svoj hlas za právo a spravodlivosť pre kubánsky národ.
Kuba je povďačná všetkým, ktorí ju podporujú v jej úpornom boji proti terorizmu a ktorí sa pripojili ku hlasom žiadajúcim slobodu pre piatich kubánskych protiteroristických bojovníkov nespravodlivo väznených v Spojených štátoch.

Páni delegáti,
Kuba bude aj naďalej bojovať spolu so všetkými členmi Hnutia nezúčastnených krajín za dosiahnutie spravodlivejšieho a demokratickejšieho poriadku vo svete, v ktorom naše národy budú môcť uplatňovať svoje právo na mier a rozvoj.
Môžu si myslieť, že snívame, ibaže my bojujeme presvedčení, že dnešné sny budú zajtra realitou.
Bojujeme a neprestaneme bojovať presvedčení, že kým existujú ľudia bez cti a hanby, budú existovať aj muži, ktorí majú v sebe toľko cti, že v nich kráča celý národ, celá ľudská dôstojnosť.

Ďakujem za pozornosť

_________________
Kasafran
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
M.V.
Zaslal: Št apríl 05, 2012 2:42 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 25 december 2011 Príspevky: 35 Bydlisko: Bratislava
K príspevku dodávam: Nehrozí preventívna vojna, pretože sa to urobí a aj robí elegantnejšie podľa overeného scenára. Na začiatku sa vytvorí skupina ľudí, ktorí sú takzvane nábožensky utláčaní, následne pozvú niektorého cirkevného predstaviteľa, ktorý ich "upevní vo viere," potom prídu heslá o slobode a demokracii a následne superrýchla privatizácia a tam je bodka pre obyčajných ľudí, ktorí žili v nádejách na hodnotnejší svetský život.
Bolo to tak v Poľsku, ČSFR, Slovensku a bude to tak aj na Kube.
Existuje cesta ako sa vyhnúť tomuto vývoju.Nenechať sa oklamať a nedať sa klamať a dezinformovať ani z jednej ani z druhej strany.

M.V.
----------------------------------
Doporučené:
Rozlúčkový prejav a slová armádneho generála a prezidenta Štátnej a ministerskej rady Raúla Castra venované pápežovi Benediktovi XVI. pri ukončení jeho návštevy 29.marca 2012 sú povzbudením pre vyváženú cestu bez rizika extrémov. V slovenčine:
http://www.cubadiplomatica.cu/eslovaquia/EN/Home.aspx
Tiež slová Fidela Castra
http://www.cubadiplomatica.cu/eslovaquia/EN/Home/tabid/14389/ctl/Details/mid/23031/ItemID/14557/Default.aspx
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Ut marec 28, 2017 8:42 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Nerozumiem, Kasafran, si člen KSS, dokonca významný, pretože si bol ocenený čestným diplomom od samotného predsedu KSS Hrdličku pri významnom komunistickom výročí. Hovoríš, že si humanista. Prečo potom šíriš fašistické kydy?
Kasafran napísal(a):
Tak toto je tá väčšina Slovákov...?

Tak toto je tá väčšina Slovákov, ktorá podporuje návrh na zrušenie Mečiarových amnestií...?
Správne by to malo byť asi takto: Podporuje ho väčšina občanov Slovenska chazarského a zajordánskeho pôvodu...!

Odkaz na YouTube: Ctislav Pribina: Tretí sektor - vláda za oponou (19. 3. 2017)

Archív:


_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut marec 28, 2017 8:49 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Ctislav Pribina napísal(a):
Zverejnené: 19. 3. 2017

Komu slúžia volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky?

Z výročných správ mimovládok je zrejmé, že financovali a školili osoby, ktoré boli potom inštalované do vysokých štátnych funkcii, títo ľudia sa podieľali na privatizáciách národného majetku.

Pripravovaný "študentský" protest apríl 2017 proti korupcii - za zrušenie amnestií, zas Mečiarove amnestie, nič iné obyvateľov Slovenska netrápi. Alebo len KAMUFLÁŽ?
Sorošom financovaný a vyškolený Lipšic (s kolegom Pčolinským) bol organizátorom gorila protestov, paradoxne v pozadí týchto protestov získala Penta najväčší vplyv v zdravotníctve. Financuje Soroš a školí ľudí preto aby iní profitovali z jeho aktivít? Alebo a tí iní sú len biele kone Soroša?

Ako je možné, že mimovládnym organizáciám tečú milióny eur zo štátneho rozpočtu SR, z peňazí nás všetkých, bez ohľadu na zloženie vlád?

Z ktorých sú financované aktivity ako multikulti do škôl, multikulti školenie učiteľov, LGBTI aktivity... Pozri výročné správy "neziskoviek." SaS možno prejde návrh a nezverejnenie výročnej správy mimovládkou už nebude sankcionované!!

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ne marec 11, 2018 11:39 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Kasafran, to čestné uznanie si dostal od Hrdličku za čo? Za propagáciu fašizmu?

Pozri: Menachem Šneerson – NAŠE PLÁNY VZŤAHUJÚCE SA K SLOVANSTVU.

Kasafran, Kasafran. Ouch

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St marec 21, 2018 2:28 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
František, vyšiel z teba ten najodpornejší hnus. Ty nemáš žiadne svedomie. Takým ľuďom, ako si ty, sa za socializmu hovorilo: eštebácka sviňa. Motorova pila
František napísal(a):
Keby som mal tú moc keď som bol dôstojník štb pozatváral by som ich do basy a mučil ako za starých čias . Lenže dnes som už len dôchodca . I keď mám niečo cez 1000€ ledva prežívam .

Archív (detail).

Aspoň bude verejnosť vedieť, akého hada si na hrudi pestuje Komunistická strana Slovenska. Ty chceš dnes zatvárať a mučiť? Občania môžu ľutovať, že v Novembri 1989 boli ľudskí k eštebákom!!! Z KSS by ťa mali vylúčiť. Tam nepatríš.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St marec 21, 2018 10:54 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Začína sa to rozmotávať. Bol som možno nepozorný, ale nakoľko Kasafran zanovito mlčí ako hrob, ako partizán, tak neviem celú pravdu o tom, kto vytvoril účet s menom František.

Na df.sk som sa vyjadril.
Lemmy napísal(a):
Ale ak nie je užívateľ František tá istá osoba ako Kasafran, potom ide o poriadny podvod voči nemu! František môže byť nejaký kapitalistický, katolícky (prípadne kresťanský) extrémista, ktorý chce s menom František poškodiť Kasafrana.

Ale Kasafran mlčí. A vraví sa, že kto mlčí, ten svedčí! Platí to aj na Kasafrana?

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: St marec 21, 2018 4:35 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Fašista Kasafran je veľmi, ale veľmi drzý chrapúň. Bol som prvý, ktorý si všimol tú vetu od Františka. Kasafran po celý čas mlčal, aj keď som sa ho na to viackrát opýtal. Nechcel odpovedať. A možno práve to, že som neustále kládol otázky, ho donútilo k tomu, aby povedal pravdu. Tak som mu jeho odpoveď uznal. Preto som napísal, že téma je už irelevantná. Je doslova bezpredmetná, lebo ako som už napísal, naletel som na niekoho, kto sa len tváril, že je akože Kasafran. No, nič, stalo sa! Aj voči mne raz niekto vytvoril falošný účet, a tváril sa, ako keby som to písal ja. Lenže na rozdiel od Kasafrana, ja som hneď, ako som sa to dozvedel, ohradil, a povedal som, že to nie som ja, že to len niekto sa snaží ma poškodiť. Ale Kasafran nie je taký charakter, videl tému, a mlčal. Mlčal príliš dlho. A ešte je drzý, že nakoniec mňa obviňuje z toho, že som vytvoril falošný účet s menom František. Ouch
Kasafran napísal(a):
„Som však presvedčený, že ak budeš ďalej pokračovať v obsahovej analýze ‚Františkových‘ príspevkov na Lipke a reakcií na ne, potom určite dospeješ k záveru, že ich autorom je Lemmy…“

Archív.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Št marec 22, 2018 1:45 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Nič nebudem meniť. Nech to tu ostane ako výkričník. Nakoľko som naletel na nejakého podvodníka, ktorý sa vydával pod menom František za Kasafrana, čím zneužil jeho identitu, tak dám jednu radu Kasafranovi. Admin Lipky pozná e-mailovú adresu toho, kto sa zaregistroval pod menom František. Zrejme má aj jeho IP adresu. Stačí sa obrátiť na políciu, a nahlásiť, že niekto na internete zneužil Kasafrana. Lebo minimálne mňa nahnevalo, čo napísal tzv. František v Lipke. Mrzí ma to veľmi, že som bol nepozorný, že som naletel na podvodníka. Ale Kasafran má možnosť legálne zistiť identitu toho, kto sa za neho vydával pod falošným účtom s menom František. Som za, aby sa zistilo, kto to spáchal.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po júl 23, 2018 10:51 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Kasafran, člen KSS (komunista) napísal(a):
…veru tak, ale ako hovorca „vyvolených“ na tomto DF má chazarský patent aj na akékoľvek prepínanie čohokoľvek…

Z tej fašistickej rétoriky si sa ešte nevyliečil? Čierna ovca medzi komunistami!

Fašisti používajú výraz Chazar ako krytie pre výraz Žid. Chazarský = židovský.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po júl 23, 2018 11:02 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Kasafran, ktorého idiota si zase text skopíroval. Čítam:
Kasafran napísal(a):
Oddaní: Honecker, Nadžibulláh, Saddám, Miloševič by mohli vyprávět mnohé o ruské zradě – byli ale zrazeni a zabiti.

Erich Honecker predsa nebol zabitý. Zomrel v čilskom exile na rakovinu.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: So júl 28, 2018 9:48 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Pozri: Komunistovi unikla drobnosť pri šírení propagandy.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.