Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Podľa svätého písma je poznanie Boha ľahké!

brotherrr
Zaslal: Po december 03, 2012 10:34 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 77
Pozri si aj toto video a možno to pochopíš:
http://www.youtube.com/watch?v=8JQSzRV-xyI&feature=related


-idea Boha sa získava logickým uvažovaním! Rozumu sa neodopiera
schopnosť vlastným úsilím dosiahnuť poznanie Božej existencie.


Je to pravda? vravíš nie? Ľutujem ťa, taká zaslepenosť. Prečo? Lebo napr. z postavených budov vieš usúdiť, že ich niekto musel postaviť aj keď si ich nevidel stavať, pretože budovy svedčia o inteligentných staviteľoch a samé sa asi ťažko postavili a to isté platí i o Bohu, ktorý stvoril celý vesmír i Zem ktorá perfektne-dokonale funguje ako hodinky a to svedčí o inteligentnom staviteľovi či nie?


Podľa výrokov Svätého písma poznanie Boha z vecí stvorených je človeku zdravého
rozumu a dobrej vôle nielen možné, ale i ľahké (porov. Múd 13, 9).

Viditeľné znaky zvláštnej Božej múdrosti a moci sa vo všetkom stvorení objavujú tak
jasne, že človek, ktorému sa chce o nich premýšľať, nemôže z nich nenájsť Boha.

Božia existencia
Boha môžeme poznať trojakým spôsobom:
1. Prirodzené poznanie Boha, t. j. prirodzeným usudzovaním z jestvovania sveta.
2. Nadprirodzené poznanie Boha svetlom viery, t. j. prijatím Božieho zjavenia vierou.
3. Nadprirodzené poznanie Boha svetlom slávy, t. j. bezprostredným duchovným
videním Boha v nebi.


1. Prirodzené poznanie Boha
Prečo veríme v Boha? Pretože v našom živote nachádzame jeho stopy. Nevidíme Boha
samého, inak by sme nepotrebovali v neho veriť. „Človek stvorený na Boží obraz a povolaný k tomu, aby Boha poznal a miloval, keď hľadá Boha, objavuje určité «cesty», aby došiel k poznaniu Boha. Volajú sa aj «dôkazmi jestvovania Boha», nie však v zmysle dôkazov, aké hľadajú prírodné vedy, ale ako «zhodné a presvedčivé argumenty», ktoré umožňujú nadobudnúť opravdivú istotu. Východiskovým bodom týchto «ciest» priblíženia sa k Bohu je stvorenie: hmotný svet a ľudská osoba.“

Avšak„jestvujú poznania, ktoré získavame len
vtedy, keď máme o ne záujem.“

Musíme byť teda aj ochotní nájsť Boha.
Prvý vatikánsky koncil (1869-70) zhrnul biblické svedectvo o poznaní Boha týmito
slovami:
„Boha, základ a cieľ všetkých vecí, možno s istotou spoznať zo stvorených vecí
prirodzeným svetlom ľudského rozumu“(DS 3004).

„Človek môže prirodzeným rozumom s istotou poznať Boha, vychádzajúc z jeho
diel...“

Toto poznanie môžeme čerpať:
a/ z jestvovania a usporiadania viditeľného sveta;
b/ z mravného zákona a poriadku, ako aj z hlasu svedomia.
Dôkazy zo Svätého písma:
Podľa Svätého písma Boha možno poznať:
a/ z prírody:- Autor knihy Múdrosti sa vyjadruje o ľuďoch, „ktorým chybovala
znalosť Boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcupri pohľade na diela, ale oheň, vietor, či letmý vzduch, hviezdny okruh, či vodu náramnú,alebo svetlá nebies pokladali za bohov, čo riadia svet. Keď už, zvedení ich krásou, pokladali ich za bohov, nuž bolo im treba vedieť, o čo nádhernejší je ich Pán; veď ich stvoril prapôvodca krásy. A keď už ich moc a pôsobivosť budila v nich úžas, mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca. Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“(Múd 13, 1-5).


Autor vyznáva vieru v stvorenie sveta, zisťuje podobnosť medzi svetom a Bohom, čím
je možné povzniesť sa od stvorení k poznaniu Stvoriteľa.
„Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia
sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“(Rim 1, 20).
Sv. Pavol nehovorí ničo nejakom dôkaze, ale má tu na mysli ľudí, ktorí sú zodpovední
za to, že hoci Boha poznali, nectili si ho. Fyzický poriadok, čiže viditeľný svet a v ňom krása a poriadok, je prirodzenou a ľahkou cestou, na ktorej môže človek poznať Boha.
b/ zo svedomia:- „Pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje,
hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona
vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia.“(Rim 2, 14).
Podľa sv. Pavla, pohania od prirodzenosti, teda bez nadprirodzeného zjavenia poznajú
mravný zákon, ktorého záväzná moc poukazuje na najvyššieho Zákonodarcu.
c/ z dejín:- Sv. Pavol vo svojej reči v Lystre, kde uzdravil chromého (porov. Sk 14, 8-18), a potom v reči v areopágu v Aténach (porov. Sk 17, 16-34), ukazuje, že Boh preukazuje ustavične dobrodenia aj pohanským národom a že je dosiahnuteľný, lebo je každému z nás
blízko: „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“(Sk 17, 28).
Apoštol poukazuje na Božiu prozreteľnosť a pohania ľahko pochopili, čo sami
uznávali, že vyššia bytosť dáva jednotlivcom i národom život, riadi ich a o všetko sa stará.Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?


Odpoveď: Je zaujímavé koľko pozornosti sa venuje tejto otázke. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako 90% ľudí na svete verí v existenciu Boha alebo nejakej vyššej moci. Ale akosi situácia je taka, že tí, čo veria, že Boh existuje sú zodpovední za dôkazy o tom, že Boh naozaj existuje. Ja osobne si myslím, že by to malo byť naopak.

Akokoľveke, existencia Boha nemôže byť dokázaná ani vyvrátená. Biblia dokonca hovorí, že musíme vierou prijať fakt, že Boh existuje: “Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, čo pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí hľadajúcim Ho” (Židom 11:6). Ak by Boh chcel, jednoducho by sa ukázal a celému svetu by dokázal, že existuje. Ale ak by to urobil, už by nebola potrebná žiadna viera. "A Ježiš mu riekol: 'Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili'” (Ján 20:29).

To však neznamená, že niet žiadnych dôkazov o Božej existencii. Biblia hovorí: “Nebesia rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta” (Žalm 19:1-4). Pohľad na hviezdy, pochopenie nekonečnosti vesmíru, pozorovanie divov prírody, nádhera zapadajúceho slnka – všetky tieto veci ukazujú na Boha Stvoriteľa. Ak tieto nestačia, dôkaz existuje ešte aj v našom srdci. Kazateľ 3:11 nám hovorí, “…On vložil večnosť do srdca človeka…” Je niečo niekde hlboko vnútri našej bytosti, čo cíti, že je ešte niečo viac ako tento život a niekto, kto presahuje tento svet. Intelektuálne môžeme popierať toto poznanie, ale Božia prítomnosť v nás a cez nás neprestáva. Napriek všetkému tomuto nás Biblia varuje, že niektorí budú navždy popierať Božiu existenciu, “Blázon hovorí vo svojom srdci: ‘Niet Boha.’” (Žalm 14:1). Keďže viac ako 98% ľudí v celej histórii, vo všetkých kultúrach, vo všetkých civilizáciach, na všetkých kontinentoch verili v existenciu nejakého Boha – musí byť niečo alebo niekto, kto inšpiruje túto vieru.

Okrem biblických argumentov v prospech Božej existencie, sú aj logické argumenty. Po prvé, ontologický dôvod. Najznámejší ontologický dôvod dokazuje Božiu existenciu pomocou konceptu Boha. Začína definíciou Boha ako “toho, od ktorého nič väčšie nemožno myslieť.” Ďalej argumentuje, že byť je viac ako nebyť, a teda aj najvyššia mysliteľná bytosť musí existovať. Ak by Boh neexistoval, nebol by najväčšou mysliteľnou bytosťou – ale to by protirečilo samej definícii Boha. Po druhé, teleologický dôvod. Teleologický dôvod hovorí, že keďže celý vesmír je riadený úžasným systémom, musí existovať aj pôvodca tohto systému. Napríklad, ak by zem bola čo len o pár míľ bližšie alebo ďalej od slnka, život v takej podobe ako existuje na zemi by nebol možný. Ak by pomer prvkov v našej atmosfére bol čo len o pár percent odlišný, všetky živé bytosti na zemi by zahynuli. Pravdepodobnosť náhodného vzniku jedinej bielkovinovej molekuly je 1 k 10243 (to je 10 s 243 nulami). A jediná bunka pozostáva z miliónov bielkovinových molekúl.

Tretím logickým dôvodom Božej existencie je kozmologický dôvod. Každý dôsledok musí mať príčinu. Celý vesmír a všetko v ňom je dôsledkom. Musí byť niečo, čo spôsobilo, že všetko vzniklo. V konečnom dôsledku musí byť nejaká prvotná “príčina”, ktorá spôsobila, že všetko ostatné vzniklo. Táto prvotná príčina je Boh. Štvrtý dôvod je známy ako morálny dôvod. Všetky kultúry v dejinách mali určité zákony. Každý má zmysel pre rozoznávanie dobra a zla. Vražda, klamstvo, krádež a nevera sú takmer univerzálne odsudzované. Odkiaľ pochádza tento zmysel správneho a nesprávneho ak nie od Svätého Boha?

Napriek všetkému tomuto nám Biblia hovorí, že ľudia odmietnu jasné a nepopierateľné poznanie Boha a namiesto toho uveria klamstvu. Rímskym 1:25 hovorí: “Všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené veci a im slúžili miesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.” Biblia tiež hovorí, že ľudia nemajú výhovorku prečo neveria v Boha: “Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť – to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky” (Rímskym 1:20).

Ľudia hovoria, že neveria v Boha, lebo to nie je “vedecky” dokázané. Skutočným dôvodom je, že keby pripustili, že Boh je, museli by tiež uznať svoju zodpovednosť pred Bohom a potrebu Božieho odpustenia (Rímskym 3:23; 6:23). Ak Boh existuje, potom sme pred Ním zodpovední za naše skutky. Ak Boh neexistuje, potom si môžeme robiť čo chceme bez toho, aby sme sa starali, že bude Boží súd. Verím, že z tohto dôvodu toľkí lipnú na evolučnej teórii – ako alternatíve k viere v Boha Stvoriteľa. Boh existuje a nakoniec každý tuší, že On existuje. Už len fakt, že niektorí sa s toľkou agresiou pokúšajú vyvrátiť Jeho existenciu je argumentom v prospech toho, že je.

Dovoľte ešte jeden posledný argument v prospech Božej existencie. Ako viem, že Boh existuje? Viem, že Boh existuje, lebo s Ním hovorím každý deň. Jeho reč ku mne nie je počuteľná, ale cítim Jeho prítomnosť, Jeho vedenie, poznám Jeho lásku, túžim po jeho milosti. V mojom živote sa udiali veci, pre ktoré niet iné vysvetlenie, jedine, že Boh ich učinil. Boh ma zázračne zachránil a zmenil môj život tak, že nemôžem inak, len uznať a chváliť Ho za Jeho prítomnosť. Žiadny z týchto dôvodov sám osebe nemôže presvedčiť nikoho, kto odmieta uznať to, čo je také zjavné. Nakoniec, Božiu existenciu prijímame vierou (Židom 11:6). Viera v Boha nie je slepým krokom do tmy, je to bezpečné vykročenie do jasne osvetlenej miestnosti, kde sa nachádza ďalších 90% ľudí.
YouTube - Videá z tohto e-mailu
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Po december 03, 2012 10:47 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
brotherrr napísal(a):
Odpoveď: Je zaujímavé koľko pozornosti sa venuje tejto otázke. Posledné prieskumy ukazujú, že viac ako 90% ľudí na svete verí v existenciu Boha alebo nejakej vyššej moci. Ale akosi situácia je taka, že tí, čo veria, že Boh existuje sú zodpovední za dôkazy o tom, že Boh naozaj existuje. Ja osobne si myslím, že by to malo byť naopak.

Keďže viac ako 98% ľudí v celej histórii, vo všetkých kultúrach, vo všetkých civilizáciach, na všetkých kontinentoch verili v existenciu nejakého Boha – musí byť niečo alebo niekto, kto inšpiruje túto vieru.

Nakoniec, Božiu existenciu prijímame vierou. Viera v Boha nie je slepým krokom do tmy, je to bezpečné vykročenie do jasne osvetlenej miestnosti, kde sa nachádza ďalších 90% ľudí.

Samozrejme, že tí, ktorí tvrdia, že nejaký boh existuje, majú poskytnúť dôkazy o jeho existencii. Keď vzápätí tvrdia, že takúto existenciu prijímajú vierou, tak dosvedčujú (priznávajú sa), že žiadne dôkazy nemajú. Že dôvody o nejakej takej existencii si len vymýšľajú.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Po december 03, 2012 10:53 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Tie percentá sú zhruba také.Humanizmus je prirodzený

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.