Obsah fóra Diskusne forum humanistov
Autor Správa

<  Polemika o viere a ideológii  ~  Ateistická cirkev neveriacich

cirkev
Zaslal: So marec 10, 2007 9:30 am Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 3
Napíšem Vám len zopár textov, ktoré sme zaslali ako práve relevantné odpovede na otázky Ministerstva kultúry SR.

Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
Bratislava 813 31
Cirkevný odbor


Vec : Vyjadrenie


V súlade s dohovorom poskytujeme nasledovné vyjadrenie k predloženým otázkam, ktoré súvisia s rozhodnutím o registrácií Ateistickej cirkvi neveriacich :

1. K odborným posudkom:
V spise sa nachádza iba jedno stanovisko, o ktoré požiadal cirkevný odbor MK Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. Jeho riaditeľka pani ThLic. Michaela Moravčíková požiadala o stanoviská ostatných ich autorov. Stanoviská sú súkromným názorom jednotlivcov nie sú znaleckými posudkami a ani Ústav pre vzťahy štátu a cirkví nie je znaleckým ústavom a preto v tak citlivej téme, ako je náboženská viera alebo viera v boha nepovažujeme za vhodné viesť diskusiu o úlohách cirkvi, formách jej prezentácie, spôsoboch vedenia cirkevných obradov, ich frekvencií atd. Názory vyjadrené v predložených stanoviskách tolerujeme a to presne v rozsahu, ktorý nám ukladá zákon.
Nad rámec zákona aj chápeme stanovisko podpísané pani riaditeľkou Thlic.Michaelou Moravčíkovou, ktorá je absolventkou vysokej školy, ktorá k získaniu akademického vzdelania musela prijať prísahu, v ktorej sa zaviazala k dodržiavaniu záväzkov, ktoré sú aj v jej stanovisku obsiahnuté. Preto v rámci tolerancie nebudeme jej názory komentovať , aby sme nevnášali nepokoj pre prípadné názorové rozdiely.
Máme za to a to sa konštatuje vo všetkých stanoviskách , že zákonné podmienky požadované platnou legislatívou v SR pre vyhovenie našej žiadosti sú splnené. Niet žiadneho nedostatku v rovine formálnoprávnej a ani hmotnoprávnej. Všetky výčitky smerujú k teoretickým úvahám o tom, že autori úvah keďže nepoznajú učenie Ateistickej cirkvi neveriacich nevedia si predstaviť ňou uctievané hodnoty, rituály, obrady a učenie. Nie je našim cieľom, a zákon to ani nepožaduje, takéto informácie poskytovať tretím subjektom s výnimkou zákonom určeným a to iba v rozsahu zákonných povinností. Túto povinnosť sme si splnili a pre prípad ,že by mal rozhodujúci orgán štátnej správy za to, že čokoľvek konkrétne ešte chýba, radi naše podanie obratom doplníme. Najmä, ak sa nám presne určí konkrétne ustanovenie platného práva, ktoré by sme prípadne splniť opomenuli.
K stanoviskám je ešte potrebné uviesť, že všetko čo by sa ich autori chceli dozvedieť o „Ateistickej cirkvi neveriacich“ sa dozvedieť budú môcť po jej registrácií z jej nasledovnej činnosti a určite im bude cirkev nápomocná pri riešení ich vedeckej činnosti smerujúcej k naplneniu predmetu ich poslania.


2. K názvu cirkvi.
Žiadny zákon neurčuje ako má názov cirkvi znieť. Nesmie byť hanlivý, zameniteľný alebo taký, ktorý by podporoval alebo propagoval zákonom čokoľvek zakázané.
Názov : „Ateistická cirkev neveriacich“ zákonom požadované atribúty spĺňa a žiadny právny predpis názvom cirkev neporušuje.

Z rozpravy na MK dňa 13.11.2006 vyplynula nejasnosť na strane pracovníkov cirkevného odboru týkajúca sa slov „ ateistická“ a „neveriacich“ a to len čo do rozsahu názvu . Zákon nám neukladá povinnosť vysvetľovať obsah názvu a robíme, tak najmä a iba z dôvodu korektnosti prístupu pracovníkov MK a zo slušnosti a vzťahu k pravde a dobru. Nasledujúce vyjadrenie však aj tak nemôže mať – vzhľadom na to, že sa jedná len o názov cirkvi- žiadny vplyv na rozhodnutie o veci registrácie cirkvi.
„Ateistická“ - vysvetľuje predchádzajúci alebo pretrvávajúci stav vedomia a náboženskej viery u ľudí hlásiacich sa k našej cirkvi k osobnému bohu, k osobným bohom alebo k prirodzeným či nadprirodzeným silám, či životu svetskému alebo posvätnému v čase ich minulého, súčasného alebo budúceho poznania závislého od poznanej pravdy o bohu a o veciach svetských . Naši členovia nezaujímajú stanovisko k existencií boha a pripúšťajú existenciu boha. Nevyvádzajú z toho však žiadne dôsledky pre život a svoje konanie , lebo to je v náboženskej viere „Ateistickej cirkvi neveriacich“ zverené pravde a dobru. V teóriách sa pri delení ateizmu na absolútny a relatívny považuje uvedený druh náboženského vierovyznania za relatívny praktický ateizmus. Okrem neho jestvuje aj nami neuznávaný, ale tolerovaný teoretický ateizmus a postulárny ateizmus. To je však presne to, o čom sa na teoretickej úrovni pri riešení našej náboženskej viery nechceme púšťať do žiadnych diskusií v rámci registračného konania.

„Neveriacich“- nevyjadruje nevieru v podobe náboženskej viery. Naši členovia sú nábožensky veriaci v pravdu a dobro. Pojem „neveriacich“ vysvetľuje trvalú túžbu po poznaní pravdy závislej od plynutia času a dobra s tým, že každá pravda sa časom v poznaní mení na pravdu čiastočnú alebo na lož a preto je potrebné neveriť slepo – bez rozmyslu v to, čo je nám kýmkoľvek bez dôkazov predkladané.


3. K pravde a dobru
Z diskusie 13.11.2006 vyplynul aj návrh na doplnenie charakteristiky a článkov viery bližším vyšpecifikovaním presadzovania dobra a pravdy.

Opätovne považujeme uvedenú požiadavku za nadbytočnú no pre pokoj na duši ju plníme s radosťou a s presvedčením , že pomôže pravde a dobru.

„Pravda“- je v našej náboženskej viere spolu s dobrom základnou náboženskou hodnotou a podstatou náboženského učenia. Je to prapôvod časti nášho poznania závislého od plynutia času v priestore nášho pozemského bytia. Pravda má veľa foriem a týka sa vecí a skutkov poznaných aj nepoznaných, minulých, prítomných aj budúcich. Pravda je objektívna v svojej podstate a subjektívna v čase a osobnom poznaní každého jedinca alebo skupiny. Pravda je dobrom sama o sebe. Pravda je hmotná aj nehmotná, abstraktná aj konkrétna, večná aj prchavá, naša aj vaša. Pravdu možno vnímať aj nevnímať, chcieť aj nechcieť, mať aj nemať. Ak je pravdou, že boh je, je sám pravdou a to aj v prípade, že by nebol je pravdou. Pravda sa ako objektívno presadzuje sama. My ako jej súčasť ju môžeme len prinášať a vytvárať priestor pre jej šírenie v rámci náboženskej viery a učenia o jej bytí. Presadzovanie pravdy je potieranie lži, zverejňovanie nepravdy alebo polopravdy. Pravda sa mení a závisí od poznania a plynutia času. Poznanie pravdy je závislé od jej trvalého spochybňovania v podobe neviery v ňu čo pravdu v našom poznaní a čase potvrdzuje alebo vyvracia.

Pravda je rozsiahla a dúfame, že pre účely správneho konania je, čo sa týka pravdy, naše učenie vysvetlené dostatočne. Ak by rozhodujúci správny orgán mal za to, že je potrebné obsah pravdy ako podstaty nášho náboženského učenia a viery doplniť sme kedykoľvek pripravení tak urobiť. Upozorňujeme však, že popísanie pravdy v jej absolútnom tvare a v celosti nie je v reálnom čase prakticky možné rovnako ako nie je možné vymenovať všetky božie skutky.

„Dobro“ je rovnako ako pravda objektívne. Je podstatou teonómie v našom bití. Dobro ale nie je len v človeku. Je aj a najmä mimo neho. Naše poznanie dobra je závislé od objektívnej pravdy v minulosti, prítomnosti alebo v budúcnosti. Dobro je opakom zla v nekonečnom priestore a čase žitia. Dobro je nekonečné, poznané aj nepoznané v absolútnom permutatívnom exponenciáli nášho alternatívneho poznania pravdy. Nič nie je iba dobro bez ničoho iného. Dobra je vždy málo a treba ho presadzovať a vytvárať mu priestor na trvalé bytie. V dobro treba veriť a stále o ňom pochybovať, aby nás svojim bytím v pravde presviedčalo o svojej existencií v čase nášho poznania alebo aby takúto pravdu menilo na lož a vytváralo novú pravdu s cieľom tvoriť v našom poznaní nové dobro a vieru v neho.

Aj o dobre sa dá napísať z našej viery stovky svätých kníh, máme však za to, že naše doplnenie a drobulinký obraz o učení „Ateistickej cirkvi neveriacich“ by mal pre účely správneho konania postačovať. Ak by v tejto veci vznikla akákoľvek pochybnosť radi opäť doplníme naše podanie o ktorúkoľvek časť nášho náboženského učenia o našej náboženskej viere a to aj nad rámec zákonom požadovaných skutočností.


Záverom by sme radi uviedli, že obavy z nepoznania pravdy autormi stanovísk stále vytvárajú MK SR po jej spoznaní priestor, aby ,ak by nedajbože v budúcnosti došlo k akémukoľvek porušeniu platného práva Ateistickou cirkvou neveriacich ,aby v súlade s platným právom činnosť cirkvi v celosti alebo časti obmedzilo svojim právoplatným rozhodnutím.


V Bratislave 20.11.2006
splnomocnenec prípravného orgánu
Ateistickej cirkvi neveriacich

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
N Á V R HNavrhovateľ: prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich, Blumentálska 1, 811 07 Bratislava, v zložení:
Odporca: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava


na preskúmanie rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o odmietnutí registrácie č. MK 4457/2006-320/22106 zo dňa 18.12.2006

- dvojmo -

prílohy podľa textu + plné moci
Dňa 18.12.2006 odporca vydal rozhodnutie, ktoré nám bolo doručené dňa 19.12.2006 a ktorým odmietlo registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich. V rozhodnutí sa konštatuje, že návrh obsahoval všetky formálne náležitosti, ktoré požadujú ustanovenia §§ 10 až 13 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a zároveň boli v prílohe pripojené podpisy viac ako 20 000 občanov hlásiacich sa k cirkvi.

Podľa §17 Zákona podávame v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odmietnutí registrácie č. MK 4457/2006-320/22106 zo dňa 18.12.2006.

Dôvodom odmietnutia registrácie zo strany odporcu podľa odôvodnenia rozhodnutia bolo:
- že, nemožno zaregistrovať cirkev, ak nie je splnená požiadavka § 4 ods.1 Zákona, podľa ktorej je potrebné, aby boli v cirkvi združené osoby rovnakej náboženskej viery a keďže názov cirkvi obsahuje slovo „neveriacich“ nejedná sa o veriacich tak, ako to má na mysli Zákon,
- že, pojem „ateizmus“ je podľa slovníka odmietnutie viery v boha, nadprirodzené sily, v záhrobný život; popieranie akéhokoľvek náboženstva,
- že, presadzovanie „dobra a presadzovanie pravdy“ je bez prepojenia s konkrétnou náboženskou predstavou života a sveta, a preto takéto myšlienky nemožno chápať ako základné články viery.

Registrujúci orgán mal k dispozícií stanovisko, z ktorého je zrejmé, že v názve obsiahnuté slovo „neveriacich“ znamená, že osoby hlásiace sa k našej cirkvi nie sú nábožensky neveriaci. Príslušníci našej cirkvi sú nábožensky veriaci a naša cirkev združuje ľudí s rovnakou náboženskou vierou. Veríme v dobro a pravdu. Označenie „neveriacich“ v názve vyjadruje našu náboženskú vieru spočívajúcu (okrem iného) aj v tom, že neveríme slepo bez dôkazov všetkému, čo niekto povie bez dôkazov. Hľadáme pravdu a pokiaľ o nej nie sme presvedčení sme neveriaci. To však neznamená, že sme nábožensky neveriaci, že nemáme náboženskú vieru. Znamená to len, že neveríme bez poznania dôkazov o pravde.

Registrujúci orgán mal k dispozícií aj naše stanovisko ku v názve obsiahnutému slovu „Ateistická“, kde presne popisujeme, aké formy ateizmu teória pozná. Ateistická v našom ponímaní neznamená to, že odmietame vieru v boha, nadprirodzené sily, záhrobný život alebo akékoľvek náboženstvo. Práve naopak, neodmietame žiadne náboženstvo a existenciu boha pripúšťame. Len pokiaľ nepoznáme pravdu o tom, ktoré z existujúcich náboženstiev a vierovyznaní prezentovaných ktoroukoľvek cirkvou je pravdivé, nezaujímame k tejto otázke žiadne stanovisko a nevyvádzame z toho nijaké dôsledky pre život a konanie človeka. Takéto označenie ateizmu sa volá relatívny ateizmus praktický (možno sa o ňom dočítať aj v príručnom lexikóne biblických vied od Jozefa Heribana na strane 237-238 ISBN 80-88933-07-2 z roku 1998, fotokópiu súdu prikladáme).

Ako to vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, presadzovanie dobra a presadzovanie pravdy nepokladá odporca za postačujúce zásady a princípy náboženskej viery obsiahnuté v základných článkoch viery . Je toho názoru, že takto formulované základné články viery nie sú zrejmé.

Dobro a pravda sú náboženské hodnoty ktoré uctievame. Ich presadzovanie formou náboženskej viery je základným princípom našej cirkvi. V pravde a dobre je obsiahnutá väčšia hodnota ako v čomkoľvek, čo poznáme i nepoznáme. Presadzovanie pravdy a dobra sú pre nás jediné články náboženskej viery, ktoré spájame s nami vnímanou náboženskou predstavou života a sveta. Sú pre nás zrejmé a nenašli sme nič, čomu by pri presadzovaní dobra a pravdy ktokoľvek nerozumel. Chceme presadzovať dobro a pravdu. V odôvodnení rozhodnutia nie je vysvetlené čo na tom nie je zrejmé, a preto je pre nás v tejto časti rozhodnutie nepreskúmateľné.

Navrhujeme, aby súd určil v súlade s §250g Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“) vo veci termín pojednávania, na ktorom, ak to bude potrebné, predložíme na požiadanie súdu potrebné doklady.

Navrhujeme, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky po vykonaní dokazovania zrušil napadnuté rozhodnutie odporcu číslo MK 4457/2006-320/22106 zo dňa 18.decembra 2006 a vrátil vec odporcovi na ďalšie konanie.


V Bratislave dňa 17. januára 2007
členovia prípravného orgánu Ateistickej cirkvi neveriacich:
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
administrátor
Zaslal: So marec 10, 2007 12:11 pm Odpovedať s citátom
Administrátor Administrátor
Založený: 11 január 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Humenné
Vítam v diskusii. Som veľmi rád, že je to uverejnené aj do diskusie. Ďakujem za všetkých, ktorých to veľmi zaujíma.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť WWW stránky autora
Lemmy
Zaslal: Ut marec 13, 2007 10:02 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
cirkev napísal(a):
1. Naši členovia nezaujímajú stanovisko k existencií boha a pripúšťajú existenciu boha.
2. Nevyvádzajú z toho však žiadne dôsledky pre život a svoje konanie , lebo to je v náboženskej viere „Ateistickej cirkvi neveriacich“ zverené pravde a dobru.
Možno je dobre, že ministerstvo zaujalo také stanovisko, pretože v budúcnosti by mohlo dôjsť ku konfliktu s registráciou Agnostickej cirkvi neveriacich. Agnostici v oveľa väčšej miere zaujímajú pevné stanovisko k existencii bohov, rovno povedia: Nevieme!

Zrejme preto, lebo sa nad tým ani veľmi nezamýšľajú.

K druhej vete: Čo s vami? Ja som si najmenej jeden dôsledok vyvodil: Nenavštevujem kostoly.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
robi
Zaslal: St marec 14, 2007 5:14 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 169
Dosť bolo komédie.
Štát nie je dojná krava.
ANI KORUNU ateistickej cirkvi ale ani žiaDNEJ INEJ CIRKVI
a POTOM NIE JE NA ZDRAVOTNú STAROSTLIVOSŤ a na školstvo.
A moj dedko čo zomrel v bojoch na východnom fronte kde ho nanútili ísť ani nehovorím.
A farár odmietol odslúžť za dedka zádušnú omšu lebo treba zaplatiť za ňu a babka nemala peniaze lebo boli chudobní.
A to podotýkam že otec každý deň dotyčnému rk. kňazovi miništroval.
Teda dedko skapal za farárov na východnom fronte a odmietli mu odslúžiť zádušnú omšu.
Mna zaujima len jedna vec kedy bude odslúžená svätá omša za môjho nebohého dedkdka?
A ďalej ma zaujíma prečo za mňa /teda za moje uzdravenie/nebola odslúžená svätá omša keď som poslal žiadosť s touto prosbou kňazovi ale naopak bolo tvrdo vyžadované od žiadateľa platiť??!!!/a to podotýkam že som dotyčbnému kňazovi miništroval!!!
NIČ sa nezmenilo.
Načo potom platí štát cirkev keď cirkev si neplní svoje povinnosti slúžiť omše?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: Št marec 15, 2007 9:07 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
robi napísal(a):
ANI KORUNU ateistickej cirkvi ale ani žiaDNEJ INEJ CIRKVI
S myšlienkou odluky cirkví od štátu to nie je jednoduché! Pred časom prišla politická strana ANO s petíciou Za moderné Slovensko, ktorú podpísalo niečo vyše 20 tisíc občanov. Zároveň tejto petícii konkurovala petícia za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí, ktorú podporilo 120 tisíc občanov. Myslím, že pomer 20000 ku 120000 ukazuje, že o odluke na Slovensku môžeme hovoriť ako o utópii. Crying or Very sad

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
robi
Zaslal: Št marec 15, 2007 2:52 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 169
Lemmy keď čítaš pozorne zistíš že:
Od dnešného odovzdávania petície v parlamente sa dištancovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Podľa hovorcu KBS Jozefa Kováčika ide o súkromnú aktivitu dvoch signatárov petície. „KBS sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli odovzdané NR SR,“ uviedol Kováčik.

ČIže tá zmienená PETÍCIA!!!nie je to stanovisko katolíkov ani katolíckej cirkvi, ani KBS ani RKC!!!
Tá petícia je len stanovisko nejakých uletencov asi nejakej sekty od ktorej sa RKC a biskpi jasne dištancujú!!!!
Razz
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scirocco
Zaslal: Št marec 15, 2007 4:35 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 12 január 2007 Príspevky: 194 Bydlisko: BA
robi napísal(a):
Lemmy keď čítaš pozorne zistíš že:
Od dnešného odovzdávania petície v parlamente sa dištancovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Podľa hovorcu KBS Jozefa Kováčika ide o súkromnú aktivitu dvoch signatárov petície. „KBS sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli odovzdané NR SR,“ uviedol Kováčik.

ČIže tá zmienená PETÍCIA!!!nie je to stanovisko katolíkov ani katolíckej cirkvi, ani KBS ani RKC!!!
Tá petícia je len stanovisko nejakých uletencov asi nejakej sekty od ktorej sa RKC a biskpi jasne dištancujú!!!!
Razz


No no no. Tá petícia sa začala s vedomím a podporou najvyšších miest RKC. Až po tom ako si s novou vládou dohodla modus vivendi, do ktorého je zahrnuté aj to, že cirev nebude otvárať zmluvu o výhrade svedomia tak sa od toho takto dištancovala. Záver si isto urobí každý sám....
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
administrátor
Zaslal: Po marec 19, 2007 10:34 pm Odpovedať s citátom
Administrátor Administrátor
Založený: 11 január 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Sídlisko Poľana 851/64, 066 01 Humenné
Rozhodnutie o odmietnutí registrácie - Ateistickej cirkvi neveriacich.

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa podarilo z ministerstva kultúry SR získať rozhodnutie o odmietnutí registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich so sídlom v Bratislave, Blumentálska 1.

Bratislava 18. decembra 2006
Číslo: MK 4457/2006-320/22106

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako orgán príslušný podľa § 10 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov a § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností v konaní o registrácii Ateistickej cirkvi neveriacich, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 308/1991 Zb. odmieta registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich so sídlom v Bratislave,
Blumentálska 1.

Odôvodnenie:

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „registrujúci orgán“) bol dňa 14. septembra 2006 prípravným orgánom Ateistickej cirkvi neveriacich predložený návrh na registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich. Návrh na registráciu obsahoval formálne náležitosti podľa § 10 až 13 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou návrhu boli hárky s podpismi plnoletých osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky hlásiacich sa k Ateistickej cirkvi neveriacich.

Registrujúci orgán preskúmal všetky skutočnosti dôležité pre vydanie tohto rozhodnutia. Registrujúci orgán si vyžiadal prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví odborné stanoviská k návrhu na registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich. Registrujúci orgán listom zo dňa 25. októbra 2006 poučil prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich o jeho práve podľa § 33 zákona č. 71/1967 Zb. navrhovať dôkazy a ich doplnenie a vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich uplatnil svoje právo nahliadnuť do spisu dňa 13. novembra 2006. Dňa 21. novembra 2006 predložil prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich registrujúcemu orgánu písomné vyjadrenie k odborným posudkom, k názvu cirkvi a k pravde a dobru.

Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich považuje odborné stanovisko Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví ako aj ďalšie štyri stanoviská odborníkov z oblasti religionistiky a práva len za súkromné názory ich autorov. Registrujúci orgán si vyžiadal odborné stanoviská ako podklady v súlade s § 32 zákona č. 71/1967 Zb. v záujme presného a úplného zistenia skutočného stavu veci, pričom podkladom pre vydanie rozhodnutia bol len predložený návrh na registráciu, vyjadrenie prípravného orgánu Ateistickej cirkvi neveriacich a požiadavky na registráciu definované zákonom č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podľa vyjadrenia prípravného orgánu Ateistickej cirkvi neveriacich žiaden zákon neurčuje ako má názov cirkvi znieť a zároveň vysvetľuje svoje chápanie pojmov „ateistická“ a „neveriacich“. Registrujúci orgán nespochybňuje legitimitu názvu, avšak v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov „cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“ Veriacim sa na účely tohto zákona rozumie podľa § 1 ods. 4 každý, kto vyznáva náboženskú vieru. Ateistická cirkev neveriacich, ako to deklaruje vo svojom názve, v základnom dokumente i v dodatočnom vyjadrení z 21. novembra 2006, je cirkvou „neveriacich“, v dôsledku čoho ju nemožno považovať za cirkev alebo náboženskú spoločnosť v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a teda ani nie je možné ju registrovať ako cirkev, ktorej poslaním je v zmysle § 5 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov združovať veriacich. Podľa Veľkého slovníka cudzích slov (Bratislava 2000) pojem ateizmus znamená „odmietanie viery v boha, v nadprirodzené sily, v záhrobný život; popieranie akéhokoľvek náboženstva“. Ateistická cirkev neveriacich vo svojom vyjadrení z 21. novembra 2006 však deklaruje, že pojem „ateistická“ – „vysvetľuje predchádzajúci alebo pretrvávajúci stav vedomia a náboženskej viery u ľudí hlásiacich sa k našej cirkvi k osobnému bohu, k osobným bohom alebo k prirodzeným či nadprirodzeným silám, či životu svetskému alebo posvätnému v čase ich minulého, súčasného alebo budúceho poznania závislého od poznanej pravdy o bohu a o veciach svetských. Naši členovia nezaujímajú stanovisko k existencii boha a pripúšťajú existenciu boha.“ Takáto definícia nezodpovedá požiadavke § 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, že cirkev je dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery.

V základnej charakteristike Ateistickej cirkvi neveriacich, ako súčasti návrhu na registráciu sa uvádza, že ide o „všeobecnú cirkev združujúcu ľudí, ktorí súhlasia s hodnotami a vierou, ktoré Ateistická cirkev neveriacich presadzuje...“. V tomto konštatovaní však nie je explicitne, ani implicitne vyjadrené, že ide o združenie osôb rovnakej náboženskej viery. Predmetný zákon totiž nepovažuje za postačujúcu len skutočnosť „viery“ všeobecne ako je uvedená v základnej charakteristike Ateistickej cirkvi neveriacich, ale výslovne „náboženskej viery“, ktorá je obsahovo užším pojmom a je bezprostredne spájaná s existenciou a činnosťou cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Ateistická cirkev neveriacich preto typologicky ani charakterovo nezodpovedá definícií cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa
§ 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základnými článkami viery Ateistickej cirkvi neveriacich je „presadzovanie dobra a presadzovanie pravdy“, pričom čo je dobro a čo je pravda určuje „Najvyšší“, t.j. splnomocnenec prípravného orgánu cirkvi JUDr. Roman Bušo. Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich sa ku charakteristike a článkom viery vyjadril aj vo svojom doplnení z 21. novembra 2006. Takéto chápanie náboženskej viery je úplne bez prepojenia s konkrétnou náboženskou predstavou života a sveta. Takto formulované myšlienky nemožno chápať ako základný dokument v zmysle § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého musia byť z predloženého základného dokumentu zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zrejmé základné články viery.

Registrujúci orgán pri skúmaní, či založenie a činnosť Ateistickej cirkvi neveriacich nie je v rozpore so zákonom č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov vzal na vedomie skutočnosť, že pôsobenie a činnosť Ateistickej cirkvi neveriacich v spoločnosti doposiaľ neboli zaznamenané.

Vzhľadom ku všetkým uvedeným skutočnostiam registrujúci orgán dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky § 15 zákona č. 308/1991 Zb. a nie je možné takéto združenie registrovať ako cirkev alebo náboženskú spoločnosť. Registrujúci orgán preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 60 dní od jeho doručenia podať návrh na preskúmanie rozhodnutia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky.

JUDr. Ján J u r a n
riaditeľ cirkevného odboru

Získané z dôveryhodných zdrojov. Ďakujem priateľovi, ktorý si dal námahu vyžiadať to priamo z ministerstva. Dokument zaslaný z ministerstva si môžete stiahnuť.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť WWW stránky autora
robi
Zaslal: Ut marec 20, 2007 5:51 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 169
Dotaz na pána Jurana.
A môže byť spomínaná cirkev zaregistrovaná ako občianske združenie a vyvíjať činnosť ako napríklad krsty sobáše pohreby spovede t.j. psychologické pohovory v nemocniciach v nápravných zariadeniach charitatívnu činnosť a pod.?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: So apríl 07, 2007 10:16 am Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
robi napísal(a):
A môže byť spomínaná cirkev zaregistrovaná ako občianske združenie a vyvíjať činnosť ako napríklad krsty,...spovede...
Čo znamená krst a spoveď u Ateistickej cirkvi neveriacich? Sobáš a pohreb si viem predstaviť ako bežnú laickú záležitosť. Ale krst a spoveď mi akosi uniká. Majú cirkevníci v ACN predstavu o krstoch a spovediach? Alebo, Robi, nepatríš k ACN? A napísal si to len tak, ako svoj názor, pričom taká ACN by sa od Tvojich úvah dištancovala, keby (predstavme si) bola už riadne fungujúcou cirkvou v spoločnosti.

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
cirkev
Zaslal: Po apríl 09, 2007 8:27 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 3
V ateistickej cirkvi neveriacich máme riešený aj obrad, ktorý sa dá prirovnať ku krstu. K prejavu jedinca alebo jeho rodičov z ktorého je zrejmé, že chce alebo rodičia maloletého chcú, aby bol príslušníkom- členom cirkvi. Obrad je neformálny, je nespoplatnený a je ho možné vykonať verejne ako aj s vylúčením verejnosti.

Spovede máme riešené inak ako u ostatných cirkví registrovaných na Slovensku. Spovede nie sú spoplatnené a ani neočakávame žiadne dary či odmeny, ako je to u iných cirkví bežné. Spovede sa môže zúčastniť aj nečlen našej cirkvi. Cielom spovede je očistenie sa od hriechov zla. Vykonávajú sa dobrovoľne a nie sú potrebné pre karierny postup našich kňazov.
Hriechom v našom ponímaní je všetko, čo jedinec sám za hriech-zlo považuje. Hriech je opakom dobra. Dopúšťať sa hriechu však nie je zakázané rovnako ako nie je zakázané nič, čo platné právo v danom štáte povoľuje. Nik sa nemusí z hriechov spovedať. Je to jeho právo a môže a nemusí ho využiť.

Rovnako súčasťou obradov sú aj prijímania, ktoré však nemajú formálny charakter a sú skôr prejavom dobra a pohody. Prijímanie vykonávajú kňazi ale môžu toto právo podľa vnútorných pravidiel cirkvi preniesť aj na osobu, ktorá je k tomu oprávnená podľa interného predpisu cirkvi.

A ešte na tému ku ktorej cirkvi sa "radšej" pridať. ACN prijíma aj kresťanov aj židov aj moslimov aj kohokoľvek, kto chce presadzovať dobro a pravdu. Aj členovia a nečlenovia všetkých a žiadnych cirkví sú u nás prijímaní rovnako. Nechceme mať nepriateľov a súperov. Nechceme mať nikoho radšej.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
cirkev
Zaslal: Po apríl 09, 2007 8:46 pm Odpovedať s citátom
Nový Nový
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 3
Cirkev nemôže nesmie byť občianske združenie. Dokonca podľa práva je povinnosťou Ministerstva vnútra SR rozpustiť občianske združenie, ktoré vykonáva cirkevnú činnosť. Je to jeho zákonná povinnosť. Cirkev, ktorá vykonáva cirkevnú činnosť môže vyť len cirkev. A na to, aby bola cirkev cirkev, musí byť najskôr zaregistrovaná, lebo cirkevnú činnosť môže vykonávať len cirkev. Znie to blbo, ale je to presné. Neregistované cirkvi nemôžu existovať, lebo to nie sú cirkvi, ale legálne občianske združenia čo vykonávajú nelegálnu cirkevnú činnosť a musia byť zo zákona rozpustené.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ nezaregistrujete cirkev, nemôže vykonávať cirkevnú činnosť. Ak chce 20 000 ludí mať rovnakú náboženskú vieru a nesmie predtým vykonávať žiadnu činnosť, nemožno o nej nič vedieť a je preto samozrejmé, že ju nikto nepozná.

Čo je činnosť cirkvi? Je to aj príprava jej učenia a rituálov a obradov. Ale ako to spraviť, aby ste neporušili zákon ak, keď nie ste registrovaný to urobiť nesmiete, ak nechcete porušiť zákon.

Je to jediná cesta, ktorú sme zvolili a je zákonná.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
robi
Zaslal: St apríl 11, 2007 2:09 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 169
cirkev napísal(a):
Cirkev nemôže nesmie byť občianske združenie. Dokonca podľa práva je povinnosťou Ministerstva vnútra SR rozpustiť občianske združenie, ktoré vykonáva cirkevnú činnosť. Je to jeho zákonná povinnosť. Cirkev, ktorá vykonáva cirkevnú činnosť môže vyť len cirkev. A na to, aby bola cirkev cirkev, musí byť najskôr zaregistrovaná, lebo cirkevnú činnosť môže vykonávať len cirkev. Znie to blbo, ale je to presné. Neregistované cirkvi nemôžu existovať, lebo to nie sú cirkvi, ale legálne občianske združenia čo vykonávajú nelegálnu cirkevnú činnosť a musia byť zo zákona rozpustené.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ nezaregistrujete cirkev, nemôže vykonávať cirkevnú činnosť. Ak chce 20 000 ludí mať rovnakú náboženskú vieru a nesmie predtým vykonávať žiadnu činnosť, nemožno o nej nič vedieť a je preto samozrejmé, že ju nikto nepozná.

Čo je činnosť cirkvi? Je to aj príprava jej učenia a rituálov a obradov. Ale ako to spraviť, aby ste neporušili zákon ak, keď nie ste registrovaný to urobiť nesmiete, ak nechcete porušiť zákon.

Je to jediná cesta, ktorú sme zvolili a je zákonná.

Myslím si že toto ako odpoveď je dostačujúce:
Má se platit za duchovní výtvory?
„Za duchovní práci se neplatí!“, vykřikují lidé. Udatní mravokárci, kteří vědí, jak to ve světě „chodí“ a má chodit. Když po nich pak chce autor, léčitel nebo mistr zaplatit, odplivnou si a hrdě odkráčejí do světa, ve kterém to není zkažené. Cestou se zastaví na panáka nebo ještě lépe na skleničku „zdravého“ multivitamínu s deseti Éčky, který v obchodě stojí osmkrát méně, koupí si výživný časopis zaručeně pravdivých informací o tom, jak se která celebrita údajně opila a doma si pustí večerní zprávy o tom, jestli je větší vrah Saddám nebo Bush. Zanadávají na stávku lékařů, přepnou na fotbalový zápas profesionálních honců gumové koule, kterým tak nepřímo přispějí na milionový plat a ráno své děti pošlou do školy učit se od těch, které ještě za 14000 Kč měsíčně nepřestalo bavit hrát si na nadřízeného a dospělého a utvrzovat se v neschopnosti dětí. Lékaři, učitelé a duchovní jsou ale prostě úplně jiná sorta. „Je to jejich poslání! Co by chtěli?!“, říká se. Což zřejmě znamená umřít hlady nebo vést alespoň asketický život o chlebu, vodě a čtyřech stěnách. Že by to byli mimozemšťané? Ó posvátné duchovno, Ty, které chleba nejíš… Otázka je jednak, co je to vlastně to „duchovní“. V pravém slova smyslu není nic, co by nebylo duchovní. Tenhle termín ale často používáme, zkusme si tedy říci, co si pod tím představujeme. Jde o pomoc lidem? O moudrost? O odvážnou snahu přinášet to, co se nenosí a jít proti proudu? Myslíme tím to, co je pravdivější? Důležitější? To, co v běžných médiích a službách nenajdeme? To, co se nedej bože dotkne nějaké tematiky která se zdá někomu náboženská? Jde o otázky hraniční – na pomezí vědy a kontroverze? Snad nějak tak bychom to mohli popsat. Budeme-li ale věřit, že za tyto věci se neplatí, znamená to snad, že platit se má jen za lži? Za tuctovost? Za banálnost a povrchnost? Za to, co je nahraditelné? Za to, co je maximálně materialistické? A není to náhodou taky trochu na hlavu postavené? To, co nemá cenu – ocením, a to, co má cenu – neocením? Úvaha Dalibora Nováka.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
Lemmy
Zaslal: St apríl 11, 2007 2:55 pm Odpovedať s citátom
Súčasť inventára Súčasť inventára
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 7363 Bydlisko: Mám.
Tá úvaha je od Dalibora Nováka, ktorý nedávno založil občianske združenie Hnutie za občianske práva duše?

Už úvod zabíja logické, pozitívne, či slobodomyseľné uvažovanie (alebo inak povedané, treba sa už pri úvodných slovách mať na veľkom pozore):

Humanity´s Team napísal(a):
Co je Humanity´s Team
Proč vznikla organizace Humanity's Team?

Lidstvo je postaveno před okamžik pravdy.
Ú, a há...som si povzdychol...normálne som sa zľakol...Banana65ab...Treba nastražiť uši, ak niekto začína takto hovoriť: Ľudstvo je postavené pred okamžik pravdy.

Ej, ha... Spineyes ...ľudkovia, bojte sa! Ľudstvo je postavené pred okamžik pravdy. Ďalší guru na rade...

_________________
Humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok. Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť WWW stránky autora
Mona
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 12:38 pm Odpovedať s citátom
Známejší Známejší
Založený: 10 január 2007 Príspevky: 163
Citácia:
Humanity’s Team pomáhá změnit směr, kterým se svět ubírá a chce tvořit nejkrásnější realitu života, jakou si dovedeme vysnít.

Droge?
Zobraziť informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu

Zobraziť príspevky z predchádzajúcich:  

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalšia
Pridať novú tému

Prejdi na:  

Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.